Alfido blogi

Kansantajuisia kirjoituksia elintapamuutoksia ja arjen hallintaa helpottamaan ilman turhaa pönötystä ja tieteellistä jargonia. Hyvän olon tähden!

Minä haluan, voin ja osaan – avaimia kestävään painonhallintaan

Minä haluan, voin ja osaan – avaimia kestävään painonhallintaan

Vieraskynäkirjoitus

Anu Manninen on Itä-Suomen yliopistosta valmistunut laillistettu ravitsemusterapeutti, joka on aiemmin kouluttautunut Turun yliopistossa sosiaalityöntekijäksi. Tällä hetkellä hän toimii sekä ravitsemusterapeuttina että sosiaalityöntekijänä kylpylähotelli Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on ratkaisukeskeisen ja motivoivan otteen hyödyntäminen elintapaohjauksessa, joka on myös tekeillä olevan väitöskirjan aiheena. Onnistuneen painonhallitsijan muotokuvaa Anu pyrki hahmottelemaan omassa Gradussaan, jonka tulokset on tiivistetty alla olevaan vieraskynäkirjoitukseen.

---

Painonhallinta on nykypäivän Musta. Lähes jokainen harrastaa sitä ainakin jossain määrin. Erityisen tärkeää painonhallinta on muun muassa metabolisen oireyhtymän ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja elintapahoidossa.   

Mitä erilaisempia painohallintainterventioita on tehty lukemattomia. Interventio muuten tarkoittaa yhtä kuin väliintulo eli käytännössä intensiivistä ja tavoitteellista hoitojaksoa.  Yhteistä niille on ollut ruokailutottumusten muuttaminen energiansaannin pienentämiseksi ja usein mukana on ollut myös liikuntaa. Paino yleensä putoaakin jonkin verran. Todellinen haaste ei kuitenkaan ole ollut laihtumisessa, vaan laihdutustuloksen pysymisessä. Tarkemmin sanoen sen pysymättömyydessä. Tavallisesti vuoden kuluttua laihdutusinterventiosta lähes kaikki ovat palanneet alkupainoonsa. 

Painonhallinta on käyttäytymisen ja sen lainalaisuuksien ymmärtämistä. Siksi vähän kummallistakin on miksi vain hyvin harvassa interventioissa on käytetty käyttäytymistieteellistä viitekehystä. Siis sovellettu jotain käyttäytymistämme selittävää teoriaa painonhallintatoimien tavoitteiden ja toimintatapojen valinnassa.

Psyykkisiä perustarpeitamme ovat: 1) tarve tuntea pätevyyttä ja pystyvyyttä (kompetenssia), 2) tarve tuntea sosiaalista yhteenkuuluvuutta (yhteisöllisyyttä), ja 3) tarvetta saada päättää omista asioistaan eli itsemääräämisoikeutta (autonomiaa). Näiden lisäksi tulee huomioida yksilön motivaation määrä ja luonne. Tärkeää olisi ymmärtää mikä tarkoitus elintapamuutoksia yksilölle on ja miksi toisen motivaatio hiipuu, kun taas toinen onnistuu ylläpitämään motivaation pitkässä juoksussa.

Keskeinen ongelma perinteisissä painonhallintainterventioissa on, että niihin osallistujat oppivat noudattamaan ulkopuolelta tulevaa ohjausta ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaan sen sijaan, että ottaisivat itse aktiivisen toimijan roolin pohtien tavoitteitaan ja keinoja niihin pääsemiseksi. Koirakoulumalli toimii huonosti tosielämässä. Vastuu jää kuitenkin lopulta meille itsellemme.

Opinnäytteessäni selvitin, millainen merkitys yksilön itsemääräämisoikeudella, sisäisellä motivaatiolla ja minäpystyvyydellä on tyypin 2 diabetesta (T2D) sairastavien pitkäaikaisessa painonhallinnassa onnistumiseen. Aineisto kerättiin teemahaastatteluilla ja tulokset käsiteltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysillä.

Pitkäaikaisessa painonhallinnassa onnistumisen taustalta (kuvio 1)olivat painonhallintaa tukevat ajatus- ja käyttäytymismallit, itsemääräämisoikeus eli sisäinen motivaatio pitkäkestoiseen painonhallintaan sekä arjen painonhallinta; säännöllinen ateriarytmi, ruokavalion laatua painottavat valinnat sekä säännöllinen painonmittaus. Liikunnan ja sosiaalisen tuen haastateltavat kokivat tehostavan painonhallinnassa onnistumista.

Kuvio1. Painonhallinnassa onnistumisen taustatekijät tyypin 2 diabeetikoilla

Johtopäätöksiäni olivat, että:
1. Vahva sisäinen motivaatio on keskeinen tekijä pitkäaikaisessa
painonhallinnassa onnistumisessa. Myös painonhallintaa tukevat persoonallisuuden
piirteet sekä painonhallintaa tukevan syömiskäyttäytymisen omaksuminen ovat tärkeitä
onnistumisen taustatekijöitä.
2. Itsemääräämisen ja minäpystyvyyden teorioiden näkökulmasta sisäinen motivaatio
ja vahva minäpystyvyyden tunne ovat yhteydessä pitkäaikaisessa painonhallinnassa
onnistumiseen. Vahvan sisäisen motivaation omaava henkilö kokee itse saavansa
vaikuttaa tavoitteiden laatimiseen ja toteuttamiseen sekä oman osaamisensa olevan
riittävä tavoitteiden saavuttamiselle.
3. Käytännössä ruokavalion laatu, säännöllinen syöminen sekä tavoitepainossa
pysyminen säännöllisen painon seurannan avulla
ovat keskeisiä tekijöitä pitkäaikaisessa
painonhallinnassa onnistumisessa.
4. Fyysisen aktiivisuus ja säännöllinen liikunnan harrastaminen helpottavat
painonhallinnassa onnistumista, mutta pelkästään liikunta painonhallintakeinoja ei riitä.
Sosiaalinen tuki, erityisesti arjessa ja jokapäiväisessä elämässä läsnä olevilta ihmisiltä,
tukee painonhallinnassa onnistumista.

Anu Manninen
akmannin@student.uef.fi

Anu Manninen. TYYPIN 2 DIABETESTA SAIRASTAVIEN PITKÄAIKAINEN
PAINONHALLINTA – onnistumiseen liittyvät tekijät 4 – 5 vuotta kuntoutuskurssin jälkeen. Kuopio 2016.

 

Jaa artikkeli

Kommentit (0)

Jätä kommentti


OTA YHTEYTTÄ
OTA YHTEYTTÄ